Om

ARTIST STATEMENT
Kjernen i min kunstneriske praksis er min interesse for hvordan vi mennesker påvirkes av hverandre og av konteksten vi befinner oss i. Menneskelige relasjoner er preget av det vi ikke kan se, og i mine romlige verk jobber jeg med å tolke og forstå de usynlige mekanismene som former vår menneskelige eksistens, ved å gjøre dem om til en fysisk sanselig opplevelse.


Kroppen spiller en sentral rolle i møtet med verden. Ved hjelp av sansene kan vi lese mellom linjene. Ved hjelp av sansene kan vi merke stemninger og forstå ord som ikke har blitt sagt. Vi erfarer verden gjennom fysisk tilstedeværelse og det er dette kroppslige møtet jeg reflekterer i arbeidene mine.

The core of my artistic practice is my interest in how we are affected by other people and by the context in which we are situated. Human relations are permeated with what we cannot see, and my spatial works are my way of interpreting the invisible mechanisms that underlie our human existence by translating them into a physical, sensual experience.


The body plays an essential part in our encounter with the world. Our senses can read between the lines. Our senses can pick up moods and understand words that haven’t been spoken. We experience the world through physical presence, and in my art, I mirror this bodily encounter.

@line.prip